x Александров, Емил Ангелов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва в Юридическия факултет в СУ 1957.
  Доктор по международно право 1967.
  Доктор на юридическите науки 1980.
  Специализирал в Хага и Страсбург.
  Бил е юрискон­султ в „Печатни произведения“, Агенцията за българите в чужбина, асистент по международно публично право в Юридическия факултет в СУ, заместник-председател на Ко­митета за култура, сътрудник в Българското посолство в Париж, 1970—1973; Научен сътрудник, а от 1975 главен старши научен сътрудник в Институт по международни отношения при БАН.
  Чете лекции като доцент в Юридическия факултет на СУ.
  Член на редколегията на сп. „Международни отношения“ и на Научния съвет на Институт по международни отношения.


  Библиография

  • Доктрината Мънро и международното право. – Правна мисъл, 1966, 86-98
  • Международноправни проблеми на Организацията на американските държа­ви. 1967, 48 с.
  • Международен правни аспекти на борбата на НРБ за мир и разбирател­ство на Балканите. – ГСУ-ЮФ, т. 61, 1972, 219-248
  • Предложението на България и Полша за развитие на културното сътрудничество. – МО, 1974, № 3, 101-112
  • НРБ – ГДР. Дружба и сътрудничество, (съветник) 1975, 162 с.
  • Договорното сътруд­ничество между балканските държави и проблемът за европейската сигурност. – ПрМ, 1975, № 1, 56-66
  • ООН и поддържането на международния мир и сигурност. – МО, 1975, № 3, 57-70
  • Международноправни проблеми на сътрудничеството на НРБ с другите балкански държави. 1978, 117 с.
  • Компетенцията на Съвета за сигур­ност при ООН. 1978, 116 с.
  • Общото събрание на ООН и международните отноше­ния. 1978, 72 с.
  • Дипломатическото и консулско право в практиката на България. 1978, 204 с.
  • Международноправна регламентация на културното и научно сътруд­ничество. 1978, 204 с.
  • Пакт Рьорих и международная охрана памятников истории и культуры. 1978, 315 с.
  • Проблеми на международното културно сътрудничество. 1978, 315 с.
  • Международното право на културата (Същност и характеристика.). 1979, 149 с.
  • Децата – надежда на света. 1979, 104 с.
  • Дипломатическо право на древността. 1979, 67 с.
  • Международноправна закрила на културните ценности и обекти. 1980, 335 с.
  • Дипломация на динамичен век. 1981, 272 с.
  • Дипломатическоправна практика на цар Симеон. – Векове, 1988, № 2, 20-28
  • ЮНЕСКО – международноправни въпроси на статута и дейността на организацията. 1981, 195 с.;
  • Учението на Кант за вечния мир. Международноправни аспекти. 1981, 128 с.;
  • Международната културна политика на социалистическа България. 2 изд., 1980, 115 с.
  • ООН в служба на децата. 1980, 96 с.
  • Проблемы международного культурного сотрудничества. (От Хельзинки до Мадрида). (съветник) 1980, 295 с.
  • Социално-икономическата политика на бълг. държава (681-1981). (съветник) 1981, 555 с.
  • Бълга­рия 681 -1981. (съветник) 1981, 583 с.
  • Международното сътрудничество за закрила на правото на човека, (съветник) 1982, 288 с.
  • Правен статус на българите в чужбина. 1989, 100 с.
  • Документы дипломатической практики Первого болгарского государ- ства. – Палеобулгарика, 1988, № 3, 15-25
  • Дипломатические документы Второго болгарского государства. – Палеобулгарика, 1988, № 4, 64-75
  • Дипломатическо-правна практика на България (1935 – 1944 г.). – ИП, 1989, № 6, 18-30
  • The International Treaties of Medieval Bulgaria. – BHR, 1989, № 4, 40-56
  • Дипломатическая переписка царя Симеона с императором Романа Лакапином. – Палеобулгарика, 1989, № 2, 16-22
  • Интронизирането на княз Симеон – 893 г. (Дипломатическоправ- ни проблеми). – Палеобулгарика, 1991, № 3, 10-17
  • Българо-дубровнишкият дого­вор от 1253 г. – ИП, 1991, № 12, 35-46
  • Българо-византийският договор от 927 г. (Международноправен анализ). – BHR, 1993, № 1
  • Правен характер на Брашовска­та грамота от XIV в. – Палеобулгарика, 1992, № 4, 88-99
  • Международните дого­вори на средновековна България. 1991, 246 с.
  • Право на задграничните българи. 1995, 140 с.
  • С отворени очи по света. 2001, 191 с.
  • Културното ни откриване към света. Мемоари и съвременност. 1995, 140 с.
  • История на българите. Т. 1. От древността до края на XVI в. (съветник) 2003, 600 с.
  • История на българите. Т. 4. Българската дипломация от древността до наши дни. (съветник и отг. ред.) 2003, 615 с.
   Назад