x Алексиев (Миладинов), Владислав Николов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва Българска класическа гимназия в Битоля и Юридически факултет на уни­верситета в Лайпциг.
  Доктор на Лайпцигския университет 1910.
  Учител в Българската мъжка гимназия в Солун 1910—1912.
  Преподавател във Военната академия в София.
  Редовен доцент по българско и славянско право в Юридически факултет на СУ 1928—1932.
  Извънреден професор 1932—1938.
  Редовен професор 1938—1950.


  Библиография

  • Принос към византийско-българските правни отношения. Еклогата с оглед на завещанието. 1928, 80 с.
  • Принос към старобългарското семейно право. Имотноправни отношения според паметници на IX в. 1931, 328 с.
  • Бележки върху българската поли­тическа и правна история. – ЮМ, 1932, № 6, 1-24
  • Наказателноправни истори­чески проучвания. – ГСУ-ЮФ, т. 28, 1933, 1 – 124
  • За правото на убежище и съде­бен имунитет с оглед на старобългарските правни паметници и хрисовулите на XIII и XIV в. 1934, 45 с.
  • Към въпроса за наследственото право. Историко-правни проучвания. – ЮМ, 1934, № 1, 1-46
  • Принос към закона за земевладението според Земедел­ския закон и хрисовулите от XIII и XIV в. 1937, 142 с.
  • Записки по история на българското право. 1939, 240 с.
  • Някои основни въпроси из областта на бългългарската правна история. 1941, 35 с.
  • Основи на историята на българското право. 3 изд., 1946, 283 с.
   Назад