x Атанасов, Георги Георгиев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история със специален курс по археология в Историческия факултет на ВТУ. 1982.
  Архео­лог в Историческия музей в Силистра 1983—1987.
  Научен сътрудник 1987—1999.
  Старши научен сътрудник в същия музей от 1999 г.
  Доктор по история от 1990 г.
  Специализирал в Париж и Бордо, Франция, 1997.
  Чел е лекции по археология в университет в Шумен, Русе, Киши­нев.
  Участвал е или е ръководил разкопките и проучването на редица археологи­чески обекти в Добруджа, Молдова и др.


  Библиография

  • Ранносредновековни рисунки-графити от крайдунавска Добруджа. – В: Добруджа. Т. 7. 1990, 195-215
  • Средновековният скален манастир (Аладжа манастир) до гр. Варна. (съветник) – ИНМВ, т. 26, 1991, 77-97
  • Средновековни църковни кръстове от Южна Добруджа. – ИНМЗ, т. 27, 1991, 77-97
  • Поглед към Добруджанския дунавски бряг от XI до XVI в. – ИП, 1992, № 8-9, 13-31
  • Средно­вековният Ветрен на Дунав, (съветник) 1994, 126 с.
  • История на гр. Алфатар, (съветник) 1994, 240 с.
  • Croix – encolpions proche – Orientate de le region de la Dobroudja du Sud Bulgarie. – Acten des XII International. K-sses fur Christflich Archeologie. Bonn, 1993, 483-501
  • Етнодемографски и етнокултурни промени по Добруджанското Черно­морие през Средновековието. – ИП, 1996, № 2, 3-30
  • Още веднъж за етногенезиса на гагаузите. – БСПЧ, т. 5. 1996, 221-237
  • Скала. Крепост от X-XI в. до с. Кла­денци, Тервелско. (съветник) 1997, 346 с.
  • За костюмите, регалиите и вероизповеда­нието на българските ханове (VII-IX в.). – В: Проблеми на прабългарската история и култу­ра. Т. 3. 1997, 76-93
  • За хронологията и монашеската организация в скалните обители при Първото бълг. царство. – В: Светогорската обител „Зограф“. 1999, 181 – 199
  • Инсигниите на средновековните български владетели (корони, скиптри, оръ­жия, костюми, накити). 1999, 291 с.
  • On the Origin, Function and the Owner of the Adormments of the Preslav Jrea Sure From the 10 th Century. – Archeologia Bulgarica, t. 3, 1999, 81-94
  • Клады земледельческих орудий из Южной Добруджи (X – начало XI в.). – Stratum plus, т. 5. 2000, 183-208
  • Laconrrone Kamelancionun des regalias des souverains bulgares au Moyen age. – ГСУ-ЦСВП-ИД, t. 90 (9), 2000, 259-274
  • Hob поглед върху демографските и етнокултурните промени в Добруджа през Среднове­ковието. – В: Сб. в чест на Стр. Димитров (St. Bal.), т. 23, 2001, 185-214
  • Свети Георги Победоносец – култ и образ у православния Изток през Средновековието. 2002, 386 с.
  • Българо-хазарската граница и българо-хазарската враждебност от края на VII до средата на IX в. – В: Българи и хазари. 2003, 92-113
  • Тервел – хан на България и кесар на Византия. 2004, 80 с.
   Назад