x Бакалов, Георги Петров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ 1971.
  Док­тор по история 1977.
  Научен сътрудник в Институт по балканистика 1971-1975.
  Асистент по византийска история в Историческия факултет на СУ 1975-1984.
  Доцент от 1984.
  Професор от 1987 г.
  Заместник-директор на Научния център „Ив. Дуйчев“ при СУ 1986-1990.
  Заместник-декан на Историческия факултет в СУ 1990-1993.
  Декан на същия факултет 1993-1999.
  Ръководител на катедра „История на Византия и балканските народи“ в същия факултет 2001-2003.
  Научен секретар на Академичния съвет на СУ 1996-1999.
  Първи Заместник-ректор на СУ 2003-2007 г.
  Член на Научния съвет на ЦСВП „Ив. Дуйчев“ ог 1986 г.
  Председател на Комисията за именуване на обек­ти с национално значение при президента на България.
  Член на: Обществения съвет по наука и образование при президента (1997), на Управителния съвет на Научния център за бълг. национална стратегия 1997-2002, на Православния център за цьрковно-държавпи и междуцърковни отношения от 1996 г., на СНС по ССИАЕ при ВАК 1995-2003.
  Председател на Комисия по обществени и ху­манитарни науки при МОН,
  Член на Програмния съвет на Българското нацио­нално радио 1998-2001.
  Член на Гражданския комитет за защита на АЕЦ „Коз­лодуй“ от 2000 г.,
  Заместник-председател на сдружение „Български възрожденски гра­дове“ от 1998 г.
  Член на Сдружение за национално съхранение и достоен път към Европа от 2003 г.
  Директор на Център за изследване на българите при ОНФ Тапгра-Тана-НакРа от 1998 г.
  Главен редактор на сп. „Български векове“ от 1998 г. и на сп. „История“ от 1997 г.


  Библиография

  • Des ouvrages d’Agathas Myrenee comme souve de l’histoire des territories balcaniques pendant premiere moitie du VI-e siecle. – Et. Bal. 1974, № 2-3, 196-207
  • Някои особености на титулатурата на балканските владетели през средните векове. – Et. Bal., 1977, № 2, 67-86 (на френски език)
  • Ролята на византийската ойкуменическа доктрина в политическия живот на Московска Русия (XV-XVI в.). – ИП, 1980, № 5, 82-94
  • Царската промулгация на Петър и неговите приемници в светлината на българо-византийските дипломатически отношения след договора от 927 г. – ИП, 1983, № 6, 35-44
  • Средновековният български владетел. Титулатура и инсигнии. 1985, 207 с.
  • Културната и религиозна политика на Византия през погледа на балканските славяни.- Харвардско-украински студии (на френски език), т. 12-13, 1988- 1989, 387-399
  • Въведение в християнството, (съветник) 1992, 207 с.
  • Византия. Културно-политически очерци. 1993, 196 с.
  • История на България. Учебник за 10 кл. (съветник) 1993, 410 с.
  • История на България (681 – 1960). Т. 1. (съветник) 1996, 500 с.Т. 2. 1996, 534 с.
  • Византия. Културно-политически очерки. 1995, 454 с.
  • Исто­рия на България за 11 кл. 1996, 500 с.
  • За един непубликуван труд на Петър Мутаф­чиев. – В: П. Мутафчиев. 1996, 78-85
  • Записки по история на България (681 – 1960). (съветник) 1992, 224 с.
  • Византия между Изтока и Запада. Културно-историчес­ки паралели. – Исторически бъдеще, 1997, № 2, 109-119
  • Политическият модел на Средновековна България, (съветник) (на френски език) – ВВр, т. 55, Ч. 2. 1998, 1 19-125;
  • Начало на славянизацията на бълг. общество. – Бълг. векове, 1999, № 1, 97-102
  • Средновековни етюди. (съветник) 1999, 216 с.
  • Отшелничество и богомилство. – В: Светогорска обител Зограф, Т. 3. 1999
  • Религиозни аспекти на държавната идеология в средновековна България. – В: Религия и църква в България, 1999
  • История на религиите, (съветник) 1999, 396 с.
  • Изтокът и Западът в Европейско­то средновековие. – Дух. култура, 2000, № 9
  • Християнски справочник, (съветник) 2001
  • Будители народни, (съветник) 2 изд., 2002 (1 изд. 2001)
  • Междуцърковни отношения на Балканите през първата половина на XIII в. – В: Бълг. църква през вековете. 2003, 89-100
  • История на българите. Т. 1. (съветник и отговорен редактор). От древно­стта до края на XV в. 2003, 654 с.т. 6. История на културата по бълг. земи от древно­стта до наши дни. 2003, 615 с.
  • Към въпроса за политическите идеи в западноевро­пейското средновековие. – В: St. Bal. Сб. в чест на В. Трайков. 2003, 303-310
  • Историографски проблеми около ранната история на евразийските българи. – В: Сб. в чест на проф. В. Бешевлиев, 2003, 38-45
  • Геополитически и културологич- ни взаимоотношения между исляма и Запада в миналото и днес. – В: Сб. Стефан Карастоянов. 2004, 40-50.
   Назад