x Баласчев, Георги Димитров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва Българската гимназия в Солун и Висшето училище (СУ) в София 1897.
  Гимназиален учител в София 1899-1902, 1904-1908, 1924-1934.
  Завеждащ етнографската сбирка в Археологическия музей в София 1902-1903.
  Уредник в Народния етнограф­ски музей 1919-1923.
  Инспектор в Министерството на народното просвещение 1934- 1936.


  Библиография

  • Няколко кратки летописни бележки по състоянието на западните македонци на първата 45-годишпина на пастоящий век. 1890, 35 с.
  • Новонайдени- ят надпис от времето на цар Симеона. – БПр, 1898, № 12, 61-78
  • Климент, епис­коп словенски и службата му по стар словенски превод. 1898, 40 с.
  • Новые данные для истории грско-болгарских войн при Симеона. – ИРАИК, т. 4. 1899, 189-220
  • Нови известия за черковното ведомство на Видинската и Софийската епархия през първите години от тяхното завладяване от турците. 1901, 39 с.
  • Бележки върху веществената култура на старобългарското ханство и основаването му в Евро­па. 1902, 80 с.
  • Северна Македония. Исторически издирвания от Йордан Иванов. 1906, 20 с.
  • Старобългарските каменни надписи от времето на великия хан Омур­таг. – Минало, 1909, № 3, 219-238, 1910, № 4, 327-345
  • Титлите на старите българ­ски господари. – Минало, 1909, № 1, 79-95
  • Финансовото положение на Охридска­та архиепископия и нейното унищожение. 1908, 32 с.
  • Кореспонденцията между Цариградския патриарх и Охридския архиепископ от XV век. – Минало, 1909, № 1, 3- 14№ 2, 123-125
  • Върху държавното и военно устройство на старобълг. държава. – Минало, 1909, № 1, 96-117№ 3, 314-334
  • Старобългарското съкровище. – Минало, 1911, № 5-6, 100-139
  • Братя Миладинови и портретите им. 1912, 20 с.
  • Словенски надписи в Югозападна България. – Минало, 1912, № 5-6, 3-46№ 7- 8, 191-210
  • Охрид. 1915, 48 с.
  • Укрепителните работи на старобълг. войска. 191 8, 44 с.
  • Бележки върху изкуството в бълг. земи през средните и по-нови векове. 1920, 48 с.
  • Българите през последните десет годишнини на X в. и първите от XI в.,. Ч. 1. 1927, 84 с.Ч. 2. 1930, 32 с.
  • Изданията, преписите и значението на кодекса на Охридската архиепископия за нейната история. – ПСп, 1907, № 55-56, 183-222
  • Минало. 1942, 100 с.
  • Глушков, П. Георги Баласчев. – Минало, 1942, № 9-10, 81-96
  • Научните трудове на Георги Баласчев. – Минало, 1942, № 9-10, 11 – 15.
   Назад