x Божилов, Иван Ангелов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ 1965.
  Спе­циализирал във Франция 1973-1974.
  Доктор по история 1971.
  Доктор на исторически науки 1986.
  Научен сътрудник в Институт за история при БАН 1971-1979.
  Старши научен сътрудник 1979-1988.
  Старши научен сътрудник I ст. от 1988 г.
  Професор и завеждащ Департамента по история в НБУ в София от 2001 г.

  Писмата на Теофилакт Охридски като исторически извор (XI-XII в.). – ИДА, т. 14, 1968, 60-100

  Към въпроса за византийското господство на Долния Дунав в края на X век. – St. Bal., т. 2. 1970, 75-96

  България и печенегите (896- 1018). – ИП, 1973, № 2, 37-62

  Битолският надпис на Иван Владислав и някои въпроси от средновековната бълг. история. – ИП, 1971, № 1, 84-100

  Към тълку­ването на две известия на И. Скилица за градовете по Долния Дунав в края на X в. – ИНМВ, т. 9. 1973, 111-122

  D’inscription du Jupan Dimitre de l’an 943. – EtH, T. 6, 1973, 12-28

  Към историческата география на Северозападното Черноморие. – ИНМВ, т. 11. 1975, 27-36т. 12. 1976, 19-32

  България и Византия на Долния Дунав в края на X в. 1977, 371 с.

  Анонимът на Хазе. България и Византия на Долния Дунав в края на X в. 1979, 220 с.

  Les bulgares dans l’Europe Byzantin. – ГСУ-ИФ, т. 69, 143-193

  История на България (в 14 т.). Т. 2. (съветник) 1981, 483 с.

  Златният век на цар Симеон. – В: История, култура и изкуство на средновековна България. 1981, 59-82

  Родословието на цар Иван Александър. – ИП, 1981, № 3- 4, 153-177

  Цар Симеон Велики (893-927). Златният век на средновековна Бълга­рия. 1983, 224 с.

  Стара бълг. литература. Т. 3. Исторически съчинения (състав., бележки и пр.). 1983, 444 с.

  Жофруа дьо Вилардуен – Завладяването на Констан­тинопол. 1985, 214 с., 2 изд. 2000

  Фамилията на Асеневци 1186-1460. Генеалогия и просопография. 1985, 504 с.

  Кратка история на Добруджа, (съветник) 1 986, 440 с.

  Раждането на средновековна България. – ИП, 1992, № 1-2, 3-34

  Хрониката на Константин Манасий. Зората на бълг. епика. Исторически бележки. 1992, 246 с.

  История на България, (съветник) 1993, 760 с.

  Българите във Византийската империя. 1995, 350 с.

  Основаване на Светата Атонска обител Зограф. Легенди и факти. – В: Светогорска обител Зограф. Т. 1.1995, 3-21

  Протобулгарика. Заметки по истории протобулгар. Середина IX в. – BBg, 9, 1995, 7-61

  Културата на Сред­новековна България. 1996, 199 с.

  Български манастири (съветник) 1997, 283 с.

  Византийските василевси. (съветник) 1997, 420 с.

  История на България (съветник) 1 изд. 1993, 2 изд. 1994, 3 изд. 1998

  История на Хърватин. 1998, 1 84 с.

  Франьо Рачки. История на България, (състав., коментар и др.) 1999

  История на Бълга­рия. Т. 1. История на средновековна България VII-XII в. (съветник) 1999

  Латински извори за българската история. Т. 5. Унгарски латиноезични извори. Ч. 1. Наративни извори, (състав., коментар и пр.) 2000.

  Полихрония. Сборник в чест на проф. Иван Божилов. 2002.

  Назад