x Бурмов, Александър Колев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва славянска филология и история в СУ 1939.
  Специ­ализирал във Виена 1940-1941.
  Доцент по обща история в Университет в Скопие 1943-1944.
  Хоноруван доцент по българска история в СУ 1945-1946.
  Редовен доцент 1946- 1947.
  Професор, ръководител на Катедрата по българска история и история на Ви­зантия в Исторически-филологически факултет на СУ 1947-1965.
  Основател и пръв ректор на ВТУ.
  Старши научен сътрудник в Институт за българска история при БАН 1950-1952, 1954-1958.
  Завеждащ секция за изворите и библиографията при същия институт 1954-1965.
  Член-кореспондент на БАН от 1958.
  Основател и главен редактор на сп. „Исторически преглед“ 1945-1965.


  Библиография

  • Народни умотворения от с. Бяла черква, Търновско. 1930, 192 с. (Сб. НУ, т. 38)
  • Бачо Киро Петров. Материали и документи. 1937, 360 с.
  • В. Левски в началната история на БРЦК.- Родина, 1938, № 1, 137-158
  • Христо Ботев през погледа на съвременниците си. 1945, 383
  • История на България през време на Шишмановци (1323-1396). Свезка 1. – ГСУ-ИФФ, т. 43, 1947, 1-58Свезка 2. 1-22
  • Въпроси из историята на прабългарите. – ИБИД, т. 22-24, 1948, 298- 377
  • Съдбата на Ботевата чета след смъртта на войводата й. – В: Христо Ботев, 1949, 611-656
  • Български революционен централен комитет. 2 изд. 1950, 224 с.
  • Славянските нападения срещу Солун в „Чудесата на св. Димитра“ и тяхната хроноло­гия. – ГСУ-ФИФ, т. 47, 1952, № 2, 167-215
  • Към въпроса за отношенията между славяни и прабългари през VII-IX в. – ИП, № 1956, № 2, 69-94
  • Формирането на Ботевата чета. – ИП, 1956, № 4, 67-77
  • Кризата в БРЦК през есента на 1875 г. и създаването на Гюргевския централен комитет. – ИП, 1957, № 2, 41-65
  • Таен централен български комитет. Образуване и първи период от развитието му. – ИП, 1960, № 2, 41-65ТЦБК. Втори период от съществуването му. – ИП, 1960, № 3, 59-84
  • Четническото движение в България през 1867 г. Ч. 1. Подготовка на четите. – ГСУ- ИФФ, т. 53, 1960, № 2, 67-97
  • История на България. Т. 1 (съветник) 2 изд., 1961, 760 с.
  • Българско нациопалнореволюционно движение и българска емиграция през 1867-1869. – ИП, 1963, № 5, 33-58
  • Борба за идейно-революционна чистота на БРЦК в Букурещ (1869-1871). – ИИИ, т. 16-17, 1966, 365-383
  • Избрани произведения (в 3 т.). Т. 1. Средновековна история на България. 1968, 328 с.Т. 2. 1974, 338 с.Т. 3. 1976, 300 с.
  • Христо Ботев и неговата чета. 1974, 785 с.
  • Коларов, Хр. Приносът на проф. Ал. Бурмов като историк на Бълг. средновековие. – ТрВИБрКМ -ВТ, т. 4. 1968, 9-36
  • Сб. в памет на проф. Ал. Бурмов. 1973, 472 с.1185. Велева, М. Александър Бурмов. 1988, 176 с.
   Назад