x Деление на страната

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Константин Иречек - История на българите

Деление на страната

Царството, както и в Сърбия, се наричало държава, а отделните провинции — област, или по примера на гърците хора (χώρα).

Списък, макар и непълен, на българските области имаме в да­дената от Иван Асен II на дубровничаните грамота за свободна търго­вия. Там ние намираме: Белград, Браничево (до Пожаревац), Бъдин, Търново с цялото Загорие, Преслав, Карвунска хора (при Балчикц)1, Крънска хора (около Карнобат), Боруйска хора (при Боруя или Верея, сега (Стара-Загора). По-нататък следват придобитите след Клокотнишката битка (1230) владения: Одрин2, Димот (Δוδυμοτείχον), Скопска хора, Прилепска хора, Деволска хора и „земя Арбанаска“. Средец (София), Охрид и другите Асенови градове не са споменати тук.

Крънска хора (Κρουνός, Κρηνός у византийците) се простира от Черно море почти до Тунджа, с изключение на Сливен и Ямбол. Споменът за тази област е запазен в турското название на града Каринбат, по бъл­гарски Карнобат или Карново, и в името на съседната Карновска планина.

В края на XIII в. тук е била полунезависимата държава на болярина Елтимир, брат на Тертер I3.

Македония при търновските царе се наричала Долна земя. При Константин там срещаме провинциите (областитe) Прилепска и Положка и местността Бабуна4.

Името Македония в средните векове у много византийски, латински и славянски автори обхващало и Тракия; тъй сръбският летопис пише, че битката на Марица в 1371 г. станала „в Македония“. Славяните още от старо време наричали Тракия Романия (а сега Руманя), както четем вече на надписа на Асен II.1 Καβωνά Cant, 584, Κάρβουνά Acta patr. I, 1. 502, Carbona в италианските морски карти от 1318—1614 г., между Кастрица (сега Кестридже) и Каварна (Tafel, Const. Porphyr. de provinciis, Tubingen, 1846, 37—41). „Боруйска хора“ не бива да се произвежда от Πόρος (Бургас), защото прилагателното от Πόρος би било „Порьскый“, а съвсем не „Порьскый“; значи, вероятно, по-скоро думата е за Βερροία, Veroi на латинците, Вегиа у Henri de Valenciennes; и наистина у Лукари (Ann. di Ragusa 1605, 64) между Пловдив и Ямбол е даден Boruigrad.

2 У Шзфарик, Pam, 2, според преписа на консула Гагича „в болери", а в оригинала четем — „в Одрин“.

3 Pachymeres II, 267. Nicetas 564, 852.

4 Съшьдшю царствоу ми в донѧiѧ землѧ, Шафарик, Pam. 23.

Съдържание: