x Монети

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Константин Иречек - История на българите

Монети

Подробен списък на разните видове старобългарски монети имаме в търговския договор на Венеция с цар Александър от 1352 г.1. Перпера (όπέρπυρον) била златна монета, съдържаща 16 2/3  карата злато2; златица на вирпинската грамота, вероятно, е тъждествена с нея. Обикновената сребърна монета се наричала грош и се делила на 6 аспери. Една перпера била равна на 6 гроша и 5 аспери. Имало и медни монети, често вдлъбнати. Все още не ни е известна нито една монета, която да е от времето преди 1018 г. Монетите на търновските царе са сечени по ви­зантийски образ, с изключение на монетите на Михаил Асен, които са копие на венецианските и носят върху си латински надписи (Michael Asenus imperator); Срацимир също така следвал венецианските образци. Надписите съдържат повечето мъчни за разчитане монограми. Проф. Любич в южнославянската си нумизматика е описал 224 парчета, които, с изклю­чение на 12, всички са сребърни и са пуснати само от 8 царе3. От 12-те царе, някои от които, като Калоян, Константин и Александър, са цару­вали много години, и до сега нямаме още нито една монета. В самата Бъл­гария, разбира се, никой до сега не е събирал славянски монети ; а в сбирките на запад, вероятно, ще да има много български екземпляри досега неизвестни.1 Ljubic, Mon. 11. 247.

2 Миятович се опитва в 1869 г. в съчинението си за старосръбските фи­нанси (Гласник 25, 198—207) да докаже, че перперата е само дребна монета; тогава нямало сръбски златни монети. Първите старосръбски златни монети на цар Душан, на брой 4, в 1874 г. били донесени от Призрен в Белград, гдето ги видях и аз сам у митрополита и у д-р Янко Шафарик. Нови четири златни монети (от Милутина, Душан, Вълкашин и Лазар) са описани неотдавна от Стоян Новакович в Белградската „Отачбина“, 1875.   ,

3 Sime Ljubtf, Opis jugoslavenskih novaca, Zagreb 1875. В Mil, табл. са дадени 60 български монети от Асен I, Петър, Асен II, Михаил Асен, Светослав, Михаил Шишман, Срацимир и Шишман. Ср. също и сръбската нумизм. на Я. Ша­фарик, Гласник III, табл. 8.

Съдържание: