x Предговор

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Васил Златарски – „История на Българската държава през средните векове” – ТОМ III

Предговор

През 1934 г. проф. В. Н. Златарски обнародва втория том от своята „История на българската държава през средните векове“ — онази част, в която е изложена исто­рията на България под византийско владичество (1018—1187). От това време до края на живота си (15.XII.1935 г.) проф. Златарски работеше почти изключително над третия том от своето съчинение. След неговата смърт ръкописът бе предаден на проф. П. Никова, титуляр на катедрата по българска история в Университета. Проф. П. Ников пре­гледа ръкописа и го докладва в едно заседание на Бъл­гарската Академия на науките и изкуствата, през м. май 1936 г. Когато обаче, съгласно взетото решение бе започнато печатането на този труд — през м. април 1939 г. — сам проф. Ников бе вече покойник. Както проф. Ников из­тъква в една своя статия за личността и делото на проф. Златарски, този том е намерен в ръкопис „почти привършен“ и, според него, се нуждае само от „някои не много големи допълнения”. Някои от тези празноти бяха запълнени при печатането, докато други остават. Някои от тях са наистина леки за оправяне. Някъде в ръкописа, например, са направени „поправки“: над текста са добавени други думи и изрази, без обаче да се унищожи първоначалният текст. Поради това не се разбира дали авторът е направил окончателни поправки, или пък ги е поставил,  редом с основния текст, за да избере по-късно по-добрата и подходна дума или израз. Изборът при печатането в та­кива случаи бе направен с оглед на смисъла на текста и правилността на езика. Понякога в подредните бележки не бяха посочени точните и пълни заглавия на използуваните съчинения; друг път липсваха точни указания за съответните места от книжовните извори. При тези случаи — не особено многобройни — бяха направени внимателни справки и бяха добавени, при печатането, въз основа на авторските указания, точни препратки. Цитатите и препратките от кни­жовни извори на гръцки, латински и славянски език бяха сверени при печатането. За жалост, не бе възможно да се намерят тук, в София, някои от използуваните от ав­тора съчинения и в такива случаи трябваше да се следва във всичко авторският ръкопис. Текстът се напечати, като се запазиха всички особености на авторовия език, а в някои случаи и отличителният напис на отделни думи, възприет от покойния наш учен.

Докато общото изложение може да се сметне като напълно завършено, то не така изглеждат притурките в края на този том. Авторът, вижда се, е възнамерявал да по­работи още върху някои от тях , а другаде — да прибави нови притурки.

Работата около оправянето на ръкописа и грижите за коригирането е извършена от д-р Иван Дуйчев,  редовен доцент по българска история в Университета. Негово дело е също  заглавието на книгата и прибавеното в нача­лото съдържание, а още и библиографията на книжовните извори и литература, показалецът на имената и добавките в края на книгата. При изготвянето на тези допълнения са използувани като образци съответните части от предишните томове на „История на българската държава през средните векове“.

Академията.

Съдържание: